بررسی تاثیر سازمان های بین المللی بر حاكمیت دولت ها (با تاكید بر سازمان ملل )

بررسی تاثیر سازمان های بین المللی بر حاكمیت دولت ها (با تاكید بر سازمان ملل )

بررسی تاثیر سازمان های بین المللی بر حاكمیت دولت ها  (با تاكید بر سازمان ملل )

دسته: علوم سیاسی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 214 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 167

حقوق بین الملل مجموعه قواعد و اصولی است كه در درجه اول حاكم بر روابط دولت هاست و قسمت عمده ی آن از قواعد و اصول الزام آور تشكیل شده است حقوق بین الملل اقدامات كشورها را محدود ، جهت دهی و برنامه ریزی می كند و نسبت به عدم تطابق رفتار كشورها با هنجارهای مورد نظر هشدار می دهد به عبارت دیگر دولت ها به ضرورت همكاری در حوزه های مختلف پی برده اند و برای

قیمت فایل فقط 48,400 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چكیده ......................................................................................................................................................1

فصل اول(طرح تحقیق)

(1-1)      مقدمه.......................................................................................................................................3                                                                                                               

(1-2)      بیان مسأله ...............................................................................................................................4                   

(1-3)      ضرورت واهمیت تحقیق ........................................................................................................5                                                                                                              

(1-4)      اهداف تحقیق ..........................................................................................................................6                                                                                                                              

(1-5)      سوال های پژوهش  ................................................................................................................6                                                                                                                     

(1-6)      فرضیه های تحقیق  .................................................................................................................7                                                                                                                      

(1-7)      متغیر های تحقیق ....................................................................................................................7                                                                                                                         

(1-8)      روش پژوهش .........................................................................................................................7                                                                                                                             

(1-9)      سازماندهی تحقیق....................................................................................................................7                                                                                                                        

(1-10)  تعریف مفهومی وعملیاتی مفاهیم.............................................................................................8                                                                                                  

فصل دوم(چارچوب نظری وکلیات)

بخش اول

(2-1)تعریف دولت(کشور) .................................................................................................................9                                                                                                                        

بخش دوم

(2-2-1) حاکمیت...............................................................................................................................10

(2-2-2) تعریف حاکمیت..................................................................................................................11

(2-2-3) مفهوم حاکمیت....................................................................................................................13

(2-2-4)انواع حاکمیت.......................................................................................................................13

(2-2-5) ویژگی ها و اوصاف حاکمیت   .........................................................................................16                                                                                                        

د

(2-2-6) مبنای حاکمیت وبررسی تاریخی..........................................................................................19                                                                                         

(2-2-7) نظریه های حاکمیت............................................................................................................26                                                                                                          

(2-2-8) قلمرو حاکمیت....................................................................................................................30                                                                                                                   

(2-2-9)ضرورت تحدید حاکمیت ....................................................................................................32                                                                                                   

(2-2-10)تغییر حاکمیت از مطلق به نسبی.........................................................................................34                                                                                           

(2-2-11) مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل.................................................................................35                                                                                 

بخش سوم

 (2-3-1) سازمان های بین المللی ......................................................................................................37                                                                                                       

(2-3-2) تاریخچه سیرتکوین سازمانهای بین المللی...........................................................................37                                                                           

(2-3-3)تعریف، مشخصه ها ومسائل کلی سازمانهای بین المللی  .....................................................40

(2-3-4)نقش ها وکارکرهای سازمانهای بین المللی............................................................................42                                                                           

(2-3-5) طبقه بندی سازمانهای بین المللی .........................................................................................44                                                                                       

(2-3-6) سازمانهای بین الدولی جهانی ...............................................................................................45                                                                                             

(2-3-6-1) سازمان ملل متحد.............................................................................................................45                                                                                                         

(2-3-6-2) هدفها واصول سازمان ملل متحد.................................................................................... 47                                                                                  

(2-3-6-3)ارکان سازمان ملل متحد ...................................................................................................48                                                                                                  

-         مجمع عمومی.......................................................................................................................................48                                                                                                                                   

-         شورای امنیت........................................................................................................................................49                                                                                                                                    

-         شورای اقتصادی واجتماعی .................................................................................................................51                                                                                                               

-         شورای قیمومت....................................................................................................................................52                                                                                                                                   

-         دیوان بین المللی دادگستری.................................................................................................................52

-         دبیرخانه................................................................................................................................................53                                                                                                                                                                                                                                                   (2-3-6-4) سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد .........................................................54                                                             

(2-3-7)سازمانهای قاره ای یا منطقه ای ............................................................................................58                                                                                              

(2-3-7-1) سازمانهای اروپایی ومنطقه  ای آتلانتیک..........................................................................59                                                                       

-         سازمان آتلانتیك شمالی(ناتو) ..............................................................................................................59                                                                                                                                                  

-         شورای اروپا ........................................................................................................................................60                                                                                                                                     

-         اتحادیه اروپایی.....................................................................................................................................61                                                                                                                                      

-         سازمان امنیت وهمکاری در اروپا ........................................................................................................62                                                                                                      

ه

(2-3-7-2)سازمان کشورهای آمریکایی .......................................................................................... 63                                                                                                

(2-3-7-3)سازمان های آسیایی – آفریقایی.......................................................................................64                                                                                              

-         اتحادیه عرب .......................................................................................................................................64                                                                                                   

-         اتحادیه آفریقایی ..................................................................................................................................64                                                                                                

-         سازمان همکاری اقتصادی (اکو)  ........................................................................................................65                                                                          

-         اتحادیه ملل جنوب شرقی آسیا (آسه آن) ............................................................................................66                                                                   

(2-3-8) سازمانهای میان قاره ای یا فرا منطقه ای..............................................................................66                                                           

-         سازمان همکاری توسعه اقتصادی ........................................................................................................67                                                                          

-         سازمان کنفرانس اسلامی .....................................................................................................................67                                                                                     

-         سازمان کشورهای صادر کننده(اوپک)................................................................................................ 68                                                                   

(2-3-9)سازمانهای بین المللی غیر دولتی ..........................................................................................69                                                               

فصل سوم (حاکمیت دولتها وسازمان های بین المللی)

بخش اول

(3-1-1) حاکمیت دولتها منشأ ایجاد حقوق بین الملل وسازمانهای بین المللی................................ 71                         

(3-1-2) مفهوم حاکمیت دولتها باپیدایش سازمانهای بین المللی.......................................................72                                            

(3-1-3)مفهوم صلاحیت...................................................................................................................73                                                                                           

(3-1-4)حاکمیت دولتها در روابط بین المللی ..................................................................................74                                                                 

(3-1-5) حاکمیت دولتها دربطن سازمانهای بین المللی................................................................... 76                                                      

(3-1-6) حاکمیت دولتها در ساختار سازمانهای بین المللی ..............................................................77                                                

(3-1-7)اختیارات سازمانهای بین المللی وحاکمیت دولتها................................................................78                                                  

(3-1-8) ظهوردکترین صلاحیت نامحدودسازمانهای بین المللی و تأثیر آن بر حاکمیت دولتها.........80      

(3-1-9)قانونگذاری بین المللی توسط سازمانها وحاکمیت دولتها ...................................................83                                        

و

(3-1-10) تصمیمات سازمانهای بین المللی وحاکمیت دولتها ........................................................... 85                                            

(3-1-11) نظارت سازمانهای بین المللی بر رعایت حقوق بین الملل وحاکمیت دولتها.......................87               

(3-1-12)  قدرت مجازاتی سازمانهای بین المللی وتأثیر آن بر رفتاردولتها..........................................88                             

(3-1-13)ضرورت عضویت دولتها در سازمانهای بین المللی وحاکمیت دولتها ..................................90                      

(3-1-14)حاکمیت دولتهادر میثاق جامعه ملل.......................................................................................91                                                               

(3-1-15) حاکمیت دولتها در منشور سازمان ملل.................................................................................92                                                           

(3-1-16) اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها .............................................................................92                                                         

(3-1-17) صلاحیت داخلی دولتها  وعملکرد سازمان ملل...................................................................94                                                 

(3-1-18) حاکمیت دولتها ومداخله بشر دوستانه ورویه سازمان ملل...................................................97                                     

(3-1-19) نمونه های مداخله بشر دوستانه سازمان ملل..................................................................... 100                                                     

(3-1-20) شکل گیری دکترین مسئولیت حفاظت وحاکمیت دولتها ..................................................106                                   

بخش دوم

(3-2-1) گسترش مفهوم صلح وامنیت بین المللی در سازمان ملل متحد وحاکمیت دولتها.................108          

(3-2-1-1) توجه شورای امنیت به مسأله پناهندگان ........................................................................ 109                                                  

(3-2-1-2) توجه شورای امنیت به اعتلای دموکراسی......................................................................1109                                                    

(3-2-1-3) توجه شورای امنیت به  تروریسم.....................................................................................111                                                               

(3-2-1-4) توجه شورای امنیت به حقوق بشر ..................................................................................112                                                             

(3-2-1-5) توجه شورای امنیت به خلع سلاح وکنترل تسحیلات ..................................................  113                                      

(3-2-1-6)تحدید حدود مرزی بین عراق وکویت بر اساس فصل هفتم منشور..................................115                       

ز

فصل چهارم(تأثیرات سازمانهای بین المللی بر حاکمیت دولتها)

بخش اول

(4-1) محدودیت های اعمال شده بر حاکمیت دولتها ناشی از عضویت در سازمان ملل.................116            

(4-1-1) فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی وعدم توسل به زور.........................................117                                 

(4-1-2) رعایت حقوق بشر.............................................................................................................120                                                                                    

(4-1-3) حفظ محیط زیست ...........................................................................................................124                                                                                    

(4-1-4) ختم استعمار .....................................................................................................................127                                                                                          

(4-1-5) خلع سلاح وکنترل تسلیحات............................................................................................128                                                                          

بخش دوم

(4-2) تعدیل وتحدید حاکمیت دولتها توسط سازمانهای بین المللی................................................130                                       

(4-2-1)تحدید حاکمیت دولتها توسط سازمانهای بین المللی دولتی ............................................ 134 

(4-2-1-1) سازمان های بین الدولی جهانی .................................................................................. 134

(4-2-1-2) سازمان های بین الدولی منطقه ای  و فرا منطقه ای .................................................... 140                                

(4-2-2) تحدید حاکمیت دولتها توسط سازمانهای بین المللی غیر دولتی...................................... 143

(4-2-2-1) سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی ...........................................................143

(4-2-2-2) سازمان های بین المللی غیر دولتی انتفاعی...................................................................148                                

بخش سوم

(4-3) جهانی شدن وسازمانهای بین المللی وحاکمیت دولتها...........................................................150                                              

(4-3-1) جهانی شدن اقتصاد وحاکمیت دولتها................................................................................152                                                               

(4-3-2) جهانی شدن حقوق بشر وحاکمیت دولتها.........................................................................154                                                          

ح

(4-3-3) جهانی شدن سیاست وحاکمیت دولتها..............................................................................154

(4-3-4) جهانی شدن حقوق و افزایش جایگاه حقوق بین الملل و حاكمیت دولت ها ..................155                                                            

فصل پنجم

تجزیه تحلیل اطلاعات ونتیجه گیری ...............................................................................................158                                                                         

فهرست منابع ....................................................................................................................................167                                                                                                      

قیمت فایل فقط 48,400 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

برچسب ها : بررسی تاثیر سازمان های بین المللی بر حاكمیت دولت ها (با تاكید بر سازمان ملل ) , بررسی تاثیر سازمان های بین المللی بر حاكمیت دولت ها , (با تاكید بر سازمان ملل )

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی